GDPR

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

Prevádzkovateľ firma MSO - Klimatizácie, s.r.o. spracováva osobné údaje zákazníkov v rozsahu: názov firmy,  fakturačná adresa  firmy,  IČO, DIČ, IČ DPH, adresa sídla, meno a priezvisko kontaktnej osoby, pracovná pozícia kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailová adresa, fax, web, cookies

 

 

Osobné údaje spracováva firma MSO - Klimatizácie, s.r.o. za účelom

 

Osobné údaje firma MSO - Klimatizácie, s.r.o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby

poskytovanie služieb BOZP a PO

poskytovanie služieb v oblasti účtovníctva a personalistiky

 

 

 

 

Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

  1. Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.
  2. Nevyužívaním zasielania mailových a telefonických ponúk produktov prevádzkovateľa nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

 

 

Spoločné ustanovenia:

Osobné údaje, ktoré poskytujete prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

 

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

 

Právo na prístup

Právo na nápravu

Právo na vymazanie

Právo na obmedzenie spracovania

Právo na prenosnosť údajov

Právo  namietať

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Právo odvolať súhlas

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na linke: +421 903 556 203, poslaním e-mailu na adresu: info@msoklima.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: MSO - Klimatizácie, s.r.o. , Jesenského 619/31, Bojnice 972 01

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

 Osobné údaje firma MSO - Klimatizácie, s.r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach,  zákonom o účtovníctve a zákonom o DPH  po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa to týka (rok, kedy bola vystavená posledná faktúra).

Osobné údaje určené na marketingové účely bude firma MSO - Klimatizácie, s.r.o. uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas dotknutá osoba neodvolá.

 

Dotknutá osoba môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie.

 
ZAUJALA VÁS NAŠA PONUKA?

Neváhajte a ozvite sa nám!

kontaktujte nás